LeluxBel direct!
085 400 00 87

Algemene Voorwaarden aannemingsovereenkomst

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is Lelux (hierna “Gebruiker” genoemd), gevestigd te Hugo van der Goeslaan 2 (5613LG) te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82382069.

 

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

2.1 “Opdrachtgever”: De Opdrachtgever van de Aannemer.

2.2 “Aannemer”: Lelux, alsmede gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 “Partijen”: Opdrachtgever en Aannemer.

2.4 “Werkzaamheden”: alle activiteiten van de Lelux die zijn of worden geïnitieerd in opdracht en/of ten behoeve van de Opdrachtgever.

2.5 “Dienst(en)”: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Aannemer op basis waarvan Aannemer zijn werkzaamheden uitvoert.

2.6 “Honorarium”: de kosten die Aannemer in rekening brengt voor de geleverde diensten of te leveren diensten.

2.7 “Klacht”: elke negatieve reactie van Opdrachtgever over de uitvoering van een Dienst.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en Aannemer, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de werkzaamheden van Aannemer en op alle daarmee verband houdende aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende Diensten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

3.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk vastgelegd door Aannemer. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor de betreffende Dienst en hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend met betrekking tot latere overeenkomsten en Diensten.

3.4 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Aannemer, ongeacht de benaming daarvan, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Aannemer en Opdrachtgever wordt als geldig beschouwd zodra Opdrachtgever de dienstbevestiging heeft ondertekend of zodra Aannemer is gestart met het uitvoeren van haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever.

4.2 Aannemer kan bij de uitvoering van een deel van de werkzaamheden of de gehele Dienst externe partijen inschakelen.

4.3 De verbintenis tussen Partijen houdt een inspanningsverplichting in voor Aannemer en nadrukkelijk geen resultaatverplichting. Een overeenkomst wordt door Aannemer naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van de Aannemer mag worden verwacht uitgevoerd.

 

Artikel 5: Offertes en betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een schriftelijke prijsopgave, zijn alle prijsopgaven en offertes van Aannemer geheel vrijblijvend. Alle vermelde bedragen zijn in Euro’s, exclusief BTW.

5.2 Tenzij de offerte anders vermeldt, dient Opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag voor aanvang van de werkzaamheden aan Aannemer te betalen, zonder enige korting, verrekening of opschorting, op een door Aannemer aangewezen bankrekening. Het resterende 50% dient de Opdrachtgever bij oplevering te voldoen. Na het verstrijken van deze termijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

5.3 Indien de Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn zoals beschreven in artikel 5.2 betaalt, heeft Aannemer vanaf de vervaldatum recht op vertragingsrente van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij ieder gedeelte van de maand als volledige maand wordt beschouwd.

5.4 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, die Aannemer maakt om betaling van het verschuldigde bedrag te verkrijgen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag. Indien Aannemer aantoont dat zij hogere kosten heeft gemaakt die noodzakelijk waren, komen deze extra kosten ook voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.

5.5 Eventuele Klachten over de door Aannemer verrichte werkzaamheden moeten binnen 14 dagen nadat de gebeurtenis waarop de Klacht betrekking heeft, is geconstateerd of had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk bij Aannemer worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt ervan uitgegaan dat Opdrachtgever afziet van eventuele rechten die aan hen zouden kunnen toekomen.

 

 

Artikel 6: Werkwijze en uitvoering van de Dienst

6.1 In overleg en samenwerking met Opdrachtgever wordt de inhoud van de Dienst vastgesteld.

6.2 Aannemer zal naar haar beste inzicht en vermogen de Dienst uitvoeren. De juistheid van de verstrekte informatie en gegevens door Opdrachtgever wordt door Aannemer aangenomen.

6.3 Eventuele termijnen genoemd in de Dienst zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn.

6.4 Aannemer zal Diensten leveren zoals overeengekomen met Opdrachtgever, zoals beschreven is in de Dienst.

6.5 Diensten die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Aannemer.

6.6 Opdrachtgever zal al het nodige doen (en nalaten) om Aannemer in staat te stellen de werkzaamheden uit te voeren.

6.7 Als een van de Partijen de reikwijdte of prestaties van de Dienst wil aanpassen, zal zij de details van de gevraagde wijziging schriftelijk aan de andere Partij doorgeven. De aangezochte Partij zal binnen een redelijke termijn antwoord geven op deze schriftelijke wijziging.

6.8 Op de door Aannemer geleverde producten geldt er een fabrieksgarantie van 5 jaar. De periode van 5 jaar vangt aan op de dag dat Aannemer aan de werkzaamheden begint bij de Opdrachtgever.

6.9 Op de door Aannemer geleverde werkzaamheden geldt er een installatiegarantie van 2 jaar. De periode van 2 jaar vangt aan op de dag dat Aannemer aan de werkzaamheden begint bij de Opdrachtgever.

 

Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Aannemer bepaalt, of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Aannemer worden verstrekt.

7.2 Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aannemer zijn verstrekt, behoudt Aannemer zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten als gevolg van deze vertraging volgens de gangbare tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 De Opdrachtgever zal binnen redelijke tijd reageren op elk verzoek van de Aannemer om aanwijzingen, informatie, goedkeuringen, autorisaties of beslissingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor Aannemer om zijn Diensten te kunnen uitvoeren in overeenstemming met de vereisten van deze overeenkomst.

 

Artikel 8: Duur en beëindiging van de overeenkomst

8.1 Opdrachtgever behoudt het recht om op elk moment, tegen een redelijke opzegtermijn, de Dienst schriftelijk te beëindigen. Bij tussentijdse beëindiging van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht om Aannemer te betalen voor het gedeelte van het honorarium dat overeenkomt met de fase waarin de uitvoering van de Dienst zich op dat moment bevindt, zoals overeengekomen in de Opdrachtbevestiging. De kosten voor diensten die al zijn verricht door Aannemer en niet meer kunnen worden geannuleerd op de datum van schriftelijke beëindiging van de Dienst, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen aan hen worden gefactureerd. Bij een vroegtijdige beëindiging van de Dienst zal de Aannemer bovenop de factuur voor de reeds verrichte werkzaamheden ook een boete in rekening brengen bij Opdrachtgever gelijk aan [25%] van de totale waarde van de Dienst.

8.2 Fundamentele wijzigingen aan de oorspronkelijke omschrijving door Opdrachtgever worden gelijkgesteld aan het beëindigen van de Dienst. In dat geval kan de Aannemer de Dienst ontbinden en is Opdrachtgever het overeengekomen honorarium aan Aannemer verschuldigd.

8.3 Aannemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien Opdrachtgever onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van de Dienst. In dit geval is Aannemer gerechtigd om overeenkomstig artikel 10.1 het overeengekomen honorarium in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Tevens heeft Aannemer het recht om de Dienst onmiddellijk te beëindigen indien de nakoming hiervan redelijkerwijs niet langer van haar kan worden verwacht. In alle gevallen is Aannemer niet aansprakelijk voor de gevolgen van haar tussentijdse beëindiging van de Dienst, noch heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds gefactureerde bedragen.

 

Artikel 9: Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

9.1 In geval dat Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de Aannemer aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan Aannemer naast de factuur ook buitengerechtelijke kosten en wettelijke handelsrente verschuldigd.

9.2 Indien de Opdrachtgever in verzuim verkeert met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft Aannemer naast de mogelijkheid van art. 9.1 het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever op te schorten. Aannemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als bedoeld in dit lid.

 

Artikel 10: Honorarium

10.1 Zodra de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Aannemer tot stand is gekomen, is Opdrachtgever verplicht het honorarium zoals vermeld in de opdrachtbevestiging te voldoen op de wijze zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging.

10.2 Alle kosten die door Aannemer worden gemaakt, anders dan die vermeld in de opdrachtbevestiging, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

10.3 Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de desbetreffende Dienst overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de Dienst schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de Opdrachtgever getekende overeenkomst.

10.4 Indien de Aannemer recent eerder werkzaamheden voor Opdrachtgever heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van Aannemer die het gevolg is van enige nalatigheid van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Dienst.

11.2 Aannemer is alleen aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade die direct voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Aannemer.

11.3 Als de aansprakelijkheid van Aannemer, zoals beschreven in artikel 11.2, wordt vastgesteld, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal 50% van het honorarium dat Aannemer heeft ontvangen van de Opdrachtgever voor die specifieke opdracht en/of overeenkomst.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart Aannemer tegen eventuele claims van derden met betrekking tot de Dienst en/of de overeenkomst met Opdrachtgever.

11.6 Aannemer doet zaken met een onderneming. In die hoedanigheid is de Opdrachtgever een professionele partij en mag er van die partij worden verwacht dat zij naast het advies van Aannemer, zelf ook onderzoek heeft gedaan en de rechtsgevolgen van het advies van Aannemer heeft getoetst aan het eigen onderzoek. Alle adviezen van Aannemer worden geacht voort te vloeien uit de overeenstemming tussen Partijen over de te nemen stappen.

11.7 Aannemer is jegens Opdrachtgever niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de fouten van externe partijen die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.

11.8 Aannemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk jegens Opdrachtgever in geval er sprake is van (vertragings)schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een onvoorziene omstandigheid die Aannemer tijdens het aangaan van de Dienst niet heeft kunnen voorzien. Ook overheidsmaatregelen, een veranderende economische situatie, een natuurramp, een terroristische aanval en andere onvoorziene situaties leveren overmacht op.

 

Artikel 12: Vertrouwelijke informatie

12.1 Zowel Aannemer als Opdrachtgever dienen vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen in het kader van hun Dienst met zorgvuldigheid te behandelen.

12.2 De Opdrachtgever verplicht zich tot strikte geheimhouding ten aanzien van alle zaken van de Aannemer die hem in verband met de Dienst daarmee bekend zijn.

12.3 Hetzelfde geldt voor alle overige informatie met betrekking tot de Aannemer waarvan Opdrachtgever weet of had moeten weten dat dit vertrouwelijke informatie is, of waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding ervan schade zou kunnen veroorzaken.

12.4 De Opdrachtgever zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hij zich houdt aan de bovengenoemde leden en de vertrouwelijkheid hiervan.

12.5 In geval van schending van de geheimhoudingsplicht zoals beschreven in dit artikel, is de Opdrachtgever verplicht om aan Aannemer een onmiddellijk opeisbaar bedrag te betalen van EUR 2.500,00 per overtreding, alsook een boete van EUR 250,00 voor elke dag dat de Opdrachtgever in overtreding blijft.

12.6 Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht gedurende de gehele duur van de overeenkomst en voor een periode van een (1) jaar na beëindiging ervan.

 

Artikel 13: Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

13.1 Indien een gedeelte van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, zal dit geen invloed hebben op de andere bepalingen in de Algemene Voorwaarden. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat de Aannemer voor ogen had op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de rechtsverhouding van Partijen is Nederlands recht uitsluitend van toepassing.

13.2 Bij geschillen tussen Partijen zullen beiden zich inzetten om het geschil, voor zover mogelijk, in goed overleg op te lossen.

13.3 Indien geschillen met betrekking tot de Dienst of de uitvoering daarvan niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen deze exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rechtbank Oost-Brabant.